Gospodarka odpadami

  Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Należy zauważyć, że już wcześniej na terenie gminy prowadzona była uporządkowana gospodarka odpadami i mieszkańcy mieli możliwość selektywnego zbierania odpadów, przekazywania odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Od 2013 r. dodatkowo umożliwiono mieszkańcom zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych.

  Odbiór poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych na terenie całej gminy odbywa się według harmonogramu zbiórek.

  Zagospodarowanie odpadów przemysłowych wytworzonych przez poszczególne podmioty gospodarcze na terenie gminy należy do obowiązków ich wytwórcy, czyli właściciela zakładu, który powinien posiadać odpowiednie zezwolenia i decyzje na ich zagospodarowanie. Jednakże może zlecić ten obowiązek firmie mającej zezwolenia na zbieranie odpadów.

  W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w systemie

  • Właściciele nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mają możliwość kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
  • Uległa zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata wynosi 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  • Dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach opłata będzie pomniejszona o 1,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca.
  • Gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie podwyższona do wysokości 44,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

  Aktualne akty prawne regulujące system gospodarki odpadami na terenie Gminy Popielów

  Uchwała Nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  https://bip.popielow.pl/download/attachment/26933/uchwala-nr-xxxviii-264-2021-rady-gminy-popielow-z-dnia-26-sierpnia-2021-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxvi-257-2021-z-dnia-24-06-2021-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-popielow.pdf (zmiana regulaminu)